Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

Bokföringslagen är kortfattat en lag som reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur redovisningen ska hanteras, arkiveras samt hur myndigheters beslut kan överklagas.


Bokföringslagslagens första kapitel och första paragraf beskriver innehållet:

"1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om,


- kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),
- räkenskapsår (3 kap.),
- bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),
- löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),
- hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),
- arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),
- utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt
- överklagande (9 kap.)."


Senareläggning av bokföring enligt bokföringslagen


Det förekommer att fler av de minsta företagen är intresserade av hur sent de kan starta sin redovisning. Bokföringsnämndens vägledning som blev uppdaterad 22 september 2016 utgår från bokföringslagen. I denna vägledning finns i punkterna 3.6 - 3.11 beskrivning och förutsättningar för att senarelägga bokföringen och då endast om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnats i takt med att de mottas eller sammanställs.

En senareläggning av bokföringen innebär alltså att verifikationerna ändå måste ordnas och sättas in i en pärm eller dylikt fram tills dess att de bokförs.

1) Bokföringen får senareläggas med 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. Det gäller allt utom kontanta in- och utbetalningar som måste presenteras i registerordning senast påföljande arbetsdag. Det sista kan t ex göras i en kassajournal.


Senareläggning i företag med låg omsättning


2) 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade, om den årliga omsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor. Det gäller inte heller kontanta- in och utbetalningar som måste bokföras senast påföljande dag.

3) 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade, om

a) det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och

b) den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst en miljon kronor.

Första stycket gäller inte heller här en möjlighet att fördröja kontanta in- och utbetalningar, då dessa måste bokföras snabbare.

4) Enskilda näringsidkare får senarelägga bokföringen till samma dag som inkomstdeklarationen, för det räkenskapsår då affärshändelserna inträffade, ska lämnas, enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om nedan är uppfyllt,

a) företaget inte utför sådana gränsöverskridande transaktioner inom EU som avses i 26 kap.33 a § andra stycket skatteförfarandelagen,

b) det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och

c) den årliga omsättningen normalt uppgår till högst en miljon kronor.

De företagare som har verksamhet med kontanta in-och utbetalningar omfattas inte heller här av möjlighet till en senareläggning, då betalningarna måste bokföras senast påföljande arbetsdag, vilket t.ex. kan ske i en kassajournal.

Bokföring - vad är bokföring?
Löpande redovisning - Vad är löpande redovisning?

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.