Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokföringsbrott – försenad årsredovisning

Högsta domstolen (HD) har fastslagit i tre mål år 2018 att en försenad årsredovisning innebär bokföringsbrott.

I första målet hade aktiebolagsägaren T inte inom föreskriven tid avslutat den löpande bokföringen med en årsredovisning. Förseningen hade uppgått till drygt fem månader. Bolagsstämma ska hållas senast sex månader efter bokslutsdatum och en månad senare ska Årsredovisning vara hos bolagsverket.

Har aktiebolaget t ex bokslut 31 december 2018, så ska årsredovisningen vara inne hos bolagsverket signerad i original senast 31 juli 2018. Denna aktiebolagsägare hade kommit in med årsredovisningen fem månader senare. Aktiebolagsägaren dömdes för bokföringsbrott till villkorlig dom och 40 dagsböter.

I andra målet hade företrädare P för aktiebolaget åtalats för att han låtit upprätta årsredovisningen ca 9 månader för sent. P ansåg att brottet borde bli ringa, eftersom han anlitat en redovisningskonsult, varför han trodde allt var under kontroll. HD hade dock påpekat att det är bolagets ställföreträdare som är ansvarig för bolagets bokföring och årsredovisning. Detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Överstiger förseningen fem månader bedöms det som bokföringsbrott av normalgraden ansåg HD. Förmildrande omständigheter var att verksamheten haft en lägre omsättning och i detta fall på ca 200 000 kr med 15-30 transaktioner. Emellertid kan en försening på mellan 8-9 månader inte anses som ringa annat än under mycket speciella omständigheter, vilket enligt HD inte förelåg i detta mål. P dömdes för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och 40 dagsböter.

I det tredje målet hade M, ensam styrelseledamot i sitt aktiebolag åtalats för att hon upprättat sin årsredovisning först drygt fem månader för sent. Den tiden kan bedömas som ringa brott. Däremot ansåg HD att bolagets verksamhet varit ganska omfattande med en redovisad omsättning på ca 2,9 miljoner kr för det aktuella räkenskapsåret. Bolaget hade även gått med en förlust på en kvarts miljon kronor. Vidare hade det egna kapitalet varit negativt. En årsredovisning hade därför, enligt HD en särskilt stor betydelse för bolaget intressenter.Av denna sammanställning bedömde därför HD att bokföringsbrottet måste ses som normalgraden. Påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter.

Regeringens vårproposition 2018
Julbord och julgåvor

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.